Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HOMYOGABREDA

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • 1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen
 • 1.2 Homyogabreda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • 1.3 Homyogabreda is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
 • 1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Homyogabreda of de lokatie, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap en deelname

 • 2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een les- of strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
 • 2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Homyogabreda is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • 2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 • 2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 1 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Homyogabreda, bij voorkeur per email.
 • 2.5 Indien deelnemer niet bij de Aerial les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk 12 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 1 maanden daarna. Dit gebeurt altijd in overleg met Homyogabreda, bij voorkeur per email.
 • 2.6 indien een deelnemer niet kan of wenst deel te nemen aan een workshop/cursus en deze wordt tot 7 dagen voor aanvang geannuleerd dan ontvangt de deelnemer 100% van het deelnamegeld terug.
 • 2.7 Bij afwezigheid van de workshop of cursus zonder bericht vooraf vindt geen restitutie plaats en bestaat er geen recht op het nogmaals volgen ervan op een later tijdstip
 • 2.8 Bij vakantie en/of ziekte loopt het abonnement door, tenzij in overleg anders wordt besloten

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

 • 3.1 De betaling van lessen, workshops, cursussen en maandelijkse abonnementsgelden vindt plaatst via MomoYoga. 
 • 3.2 Voor deelname aan workshops en cursusses dient 50% van het cursusgeld te worden betaald bij inschrijving.
 • 3.3 Een abonnement (maand/halfjaar) is doorlopend totdat je opzegt.
 • 3.4 Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Homyogabreda te worden doorgegeven.

Artikel 4: Feestdagen, ziekte, vakantie en annulering lessen

 • 4.1 Op feestdagen is Homyogabreda gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
 • 4.2 Sluiting van de studio wegen vakantie of retreats worden tijdig gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Lessen die hierdoor komen te vervallen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald
 • 4.3 Indien deelnemer door ziekte langer dan 4 weken niet kan deelnemen aan de lessen, kan het abonnement in overleg met Homyogabreda voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 • 4.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Homyogabreda.
 • 4.4 Wanneer een workshop wordt geannuleerd vindt restitutie van het deelnamegeld plaats.

5. Zwangerschap of ziekte

 • 5.1 Bij ziekte kan in overleg met Homyogabreda het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
 • 5.2 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • 5.3 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de yogalessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

 • 6.1 Homyogabreda behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en website.
 • 6.2 Homyogabreda behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster en de locatie te wijzigen.